Zakázky na "sanace vlhkého zdiva", stránka 1

Nalezeno 97 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 13

Sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva se dá vyřešit několika způsoby. Nejčastější způsob je podřezání zdiva, a to diamantovým lanem nebo řetězovou pilou. Další méně používané způsoby jsou elektroosmóza či chemický injektáž.

sanace vlhkého zdiva
vytvořeno nedávno

Bořek J., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Stavebně-technické zhodnocení bytového domu, návrh oprav, odhad nákladů, časový plán oprav a pasportizaci jednotek domu

Projektové práce
Popis:
- stavebně-technické zhodnocení bytového domu, návrh oprav, odhad nákladů, časový plán oprav a pasportizaci jednotek domu
Specifikace:
- a) prověření stavebně - technického stavu budovy
- I. prověření stavebně-technického stavu společných částí budovy se zaměřením na specifikaci a závažnost poškození těchto prostor a možných následků vyplývajících ze zjištěného stavu
- součástí bude vypracovaný pasport budovy
- II. vypracování odborného posudku na stav a možnost sanace vlhkého zdiva ve sklepních prostorech domu, spolu s potřebnými změnami vedení elektro- a vodo-instalace včetně přeložky hlavního uzávěru vody
- III. vypracování projektu na výměnu vodovodních stoupaček s instalací dálkově odečitatelných měřidel spotřeby vody v jednotkách
- IV. pro každou uvedenou oblast k vypracovanému návrhu řešení vytvořit odhadu nákladů (vytvoření rozpočtu pro výběrové řízení dodavatele oprav a rekonstrukcí)
- V. navrhnout optimální sled činností pro minimalizaci nákladů a zatížení obyvatel domu
- b) zaměření jednotek v domě – podklad pro Prohlášení
- I. prověření fyzického stavu (ploch a dispozic) a způsobu aktuálního užívání jednotlivých jednotek a společných částí domu oproti údajům evidovaným v katastru nemovitosti a ve Smlouvě o výstavbě
- II. součástí budou pasporty jednotlivých jednotek v domě
Lokalita:
- Praha 1

- doba plnění: předpoklad od 27. 11. 2017 do 31. 1. 2018
Doplňující informace:
- kvalifikační předpoklady:
- zájemce o zakázku doloží doklady nutné k prokázání kvalifikace:
- a) prokázání oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění výběrového řízení, zejména informaci o profesním oprávnění, certifikaci či licenci, a to na všechny činnosti nutné pro předmět zakázky
- b) prohlášení osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce o tom, že vůči majetku zájemce neprobíhá insolvenční řízení, nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce
- c) má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu a. a b. této Výzvy
- d) reference alespoň na 3 (tři) zakázky obdobného charakteru
- v případě, že nebyly řešeny v takovémto rozsahu, lze doložit třemi referencemi plnění konkrétních činností uvedených v bodu "Popis"
Způsob hodnocení nabídek:
- nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:
- a) nabídková cena (jako nejlepší bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou) 60%
- b) celková výhodnost a kvalifikovanost nabídky 20%
- c) reference 20%
Nabídka musí obsahovat:
- a) identifikace zájemce podle příslušného rejstříku (včetně IČ)
- jméno statutárního zástupce (osobu oprávněnou podepisovat)
- telefonní a e-mailové spojení
- u plátců DPH bude uvedeno DIČ, u neplátců DPH uvést prohlášení, že nejsou plátci DPH
- b) nabídkovou cenu v členění "cena bez DPH", "DPH", "cena včetně DPH" pro každou oblast dle bodu "Popis"
- c) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů
- d) písemné prohlášení o uznání podmínek této Výzvy
- e) platební podmínky
- f) doklad o pojištění zájemce
- g) návrh Smlouvy o dílo
- h) reference
- i) případně další nabízené služby zájemcem nad rámce zadání
vytvořeno nedávno

Bořek J., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Vypracování stavebně-technického zhodnocení bytového domu, návrhu oprav, odhadu nákladů, vytvoření časového plánu oprav domu

Projektové práce
Popis:
- poptáváme vypracování stavebně-technického zhodnocení bytového domu, návrhu oprav, odhadu nákladů, vytvoření časového plánu oprav domu
Specifikace:
- I. prověření stavebně-technického stavu společných částí budovy se zaměřením na specifikaci a závažnost poškození těchto prostor a možných následků vyplývajících ze zjištěného stavu s přihlédnutím na realizaci možné půdní vestavby bytových jednotek. Součástí výstupu bude vypracovaný technický pasport budovy
- II. vypracování odborného posudku na stav a možnost sanace vlhkého zdiva ve sklepních prostorech domu, spolu s potřebnými změnami vedení elektro- a vodo-instalace
- III. vypracování projektu na výměnu elektrických rozvodů a rozvodných skříní
- IV. vypracování návrhu na revitalizaci fasády budovy
- V. vypracování projektu na výměnu stávajícího výtahu nezávisle na realizaci možné půdní vestavby
- VI. pro každou uvedenou oblast k vypracovanému návrhu řešení vytvořit odhad nákladů (vytvoření rozpočtu pro výběrové řízení dodavatele oprav a rekonstrukcí)
- VII. navrhnout optimální sled činností pro minimalizaci nákladů a zatížení obyvatel domu
Lokalita:
- Praha 7

- plnění od 20. 11. 2017 do 31. 1. 2018
Kvalifikační předpoklady:
- zájemce o zakázku doloží doklady nutné k prokázání kvalifikace:
- a) prokázání oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění výběrového řízení, zejména informaci o profesním oprávnění, certifikaci či licenci, a to na všechny činnosti nutné pro předmět zakázky
- b) prohlášení osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce o tom, že vůči majetku zájemce neprobíhá insolvenční řízení, nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce
- c) má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu a. a b
- d) reference alespoň na 3 (tři) zakázky obdobného charakteru. V případě, že nebyly řešeny v takovémto rozsahu, lze doložit třemi referencemi plnění konkrétních činností uvedených v bodu "Popis"
Způsob hodnocení nabídek:
- nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:
- a) nabídková cena (jako nejlepší bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou) - 60%
- b) celková výhodnost a kvalifikovanost nabídky - 20%
- c) reference - 20%
Obsah nabídky:
- nabídka musí obsahovat:
- a) identifikace zájemce podle příslušného rejstříku (včetně IČ)
- jméno statutárního zástupce (osobu oprávněnou podepisovat)
- telefonní a e-mailové spojení
- u plátců DPH bude uvedeno DIČ, u neplátců DPH uvést prohlášení, že nejsou plátci DPH
- b) nabídkovou cenu v členění "cena bez DPH", "DPH", "cena včetně DPH" pro každou oblast dle bodu "Popis"
- c) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů
- d) písemné prohlášení o uznání podmínek této poptávky
- e) platební podmínky
- f) doklad o pojištění zájemce
- g) návrh Smlouvy o dílo
- h) reference
- i) případně další nabízené služby zájemcem nad rámce zadání
Zvláštní podmínky:
- a) zadavatel si vyhrazuje právo:
- změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této poptávky během trvání lhůty pro podání nabídek
- zrušit tuto poptávku
- odmítnout všechny nabídky
- neuzavřít smlouvu se žádným ze zájemců
- b) náklady na zpracování nabídky zadavatel v žádném případě nehradí, z předané nabídky nemohou zájemci vůči zadavateli uplatňovat žádné nároky
- c) zadavatel hodnocené nabídky nevrací a ponechává si je jako součást dokladů o průběhu zadávání zakázky
vytvořeno nedávno

Marcela S., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanaci vlhkého zdiva ve 4 podlažním činžovním domě

Sanace
Popis:
- poptávám sanaci vlhkého zdiva ve 4 podlažním činžovním domě
- sanační opatření bude tvořit rekonstrukce odtokové plochy a obvodového chodníku ve vnitrobloku a obnovením nefunkční vodorovné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti ve stávajícím zdivu v zadní vnitroblokové části
Rozsah:
- podrobně zpracovanou projektovou dokumentaci zašlu zájemcům na e-mailovou adresu
Lokalita:
- Praha 8

vytvořeno nedávno

Helena N., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Hydroizolaci rodinného domu, výkopové práce do cca 3 m

Hydroizolaci rodinného domu, sanace vlhkého zdiva
Popis:
- provedení svislé hydroizolace RD, odvodnění, drenáž, nutné výkopové práce do cca 3 m
Lokalita:
- Praha 9 Kyje

vytvořeno nedávno

Roman K., Praha-východ (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Sanace vlhkého zdiva na domě, 60 bm

Sanace vlhkého zdiva na domě
Rozsah:
- 60 bm
Stáří objektu:
- 100 let
Lokalita:
- Středočeský kraj, Zdiby
Druh materiálu:
- cihly
Popis:
- návrh řešení a realizaci sanace vlhkého zdiva na rodinném domě
Termín:
- březen/duben 2015
vytvořeno nedávno

Zdeňka K., Praha-východ (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Sanace vlhkého zdiva

Sanační práce
Popis:
- sanace vlhkého zdiva v rodiném domku
- síla stěny cca 60 cm
- cihla
Lokalita:
- Říčany
vytvořeno nedávno

Martin Č., Praha-východ (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Sanaci vlhkého zdiva, 20,7 m2

Sanace
Popis:
- sháním sanaci vlhkého zdiva
- poptávám podřezání, nebo chemickou injektáž vlhkého zdiva
Rozsah a specifikace:
- podlaha je cca 0,5 m nad terénem
- podřezání bude provedeno v úrovni podlahy
- plocha podřezávaného zdiva je 20,7 m2
- tloušťka zdiva je od 250 do 590 mm
- materiál zdiva - plná cihla
Lokalita:
- Praha-východ
Termín:
- leden 2019
vytvořeno nedávno

Jan P., Praha-západ (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Sanaci vlhkého smíšeného zdiva, cca 37 bm

Sanační práce
Popis:
- sháním provedení sanace vlhkého smíšeného zdiva
- forma injektáže
- půdorys je v příloze
Rozměr:
- síla zdiva 45 cm
- délka cca 37 bm
Lokalita:
- Kytín, okres Praha-západ