Zakázky na "betonový recyklát", stránka 1

Nalezeno 101 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 13

Betonový recyklát

Betonová recyklát se používá jako plnivo do betonu, ale může být použit i jako zásypový materiál. Prohlédněte si nabídky a poptávky betonového recyklátu.

betonový recyklát
vytvořeno nedávno

Alex K., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Provedení HTU podlah, vnitřní přesuny pro rekonstrukci činžovního domu

Stavebnictví
Popis:
- poptávám provedení HTU podlah, vnitřní přesuny
- provedení hrubých výškových úpravy podlah v suterénu
Pro rekonstrukci suterénu činžovního domu poptáváme provedení následujících prací:
- hrubé výškové úpravy podlah v rozsahu:
- úklid, zarovnání a zhutnění stávajícího podkladu
- následná likvidace smíšeného odpadu (cca 4 kontejnery)
- v rámci jednotlivých místností přesun a zhutnění stavební drtě na určené výšky (cca 50-80 m3, výška cca 25-50 cm)
- doplnění stavební drtě a rozprostření se zhutněním na požadované výšky v jednotlivých místnostech – recyklát v objemu cca 50 m3 (nabídka dodání recyklátu ceny vč. dopravy)
- zásyp vnitřní kanalizace a rozvodů cca 30 bm – podsyp pískem hotov
- nutno zajistit a dodržet zaměření a kontrolu požadovaných výšek, rovinatost a zhutnění ploch pod podlahové betony
Lokalita:
- Praha
Termín:
- zahájení cca 6.-8.2.2019, dobu realizace budeme řešit na místě
Prohlídka stavby bude sjednána na základě předložené CN.
vytvořeno nedávno

Jiří B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Betonový recyklát, 1.300 m3

Betonový materiál
Popis:
- sháním dodání betonového recyklátu, tzv. jednomletka
Rozměr:
- 0 - 63 mm
Množství:
- 1.300 m3
Lokalita:
- Jirny, Praha - východ
vytvořeno nedávno

Ing. Tomáš V., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Drť - lomový kámen s dopravou

Drť - lomový kámen s dopravou
Popis:
- poptávám následující materiál:
- drť lomový kámen 16/32 - 15 tun, nebo betonový recyklát 16/32 – 15 tun
- drť lomový kámen 8/16 – 5 tun
- drť lomový kámen 4/8 – 5 tun
- kačírek praný tříděný 16/32 – 4,2 tuny, nebo kačírek praný tříděný 8/16 – 4,2 tuny
- včetně dopravy uvedeného materiálu na adresu uvedenou v příloze
Lokalita:
- Hradec Králové, 500 09
Termín:
- první týden v lednu 2016
vytvořeno nedávno

Marek V., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Zhotovení základů RD, 13,1 x 8,6 m

Co poptáváte: stavební práce
Popis:
- hledám dodavatele zemních prací a stavby základo desky pro rodinný dům
- pozemek je v místě plánované stavby rovinatý a v současné době je zarastlý náletovou zelení
- na pozemku se nachází přípojka kanalizace a vodovodu
Rozměry:
- základová deska 13,1 m x 8,6 m
- v příloze projektová dokumentace
Základová deska by měla být realizovaná v následujícím rozsahu:
- zemní práce:
- před započetím zemních prací bude stržena ornice do hloubky cca 300 mm, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely
- výkopové rýhy budou provedeny v rozsahu určeném výkresem
- zajištění jámy bude případně záporami
- základová spára:
- únosnost základové spáry, hladinu spodní vody a její vliv na vlastnosti základové spáry je nutné upřesnit dle závěrů hydrogeologického průzkumu provedeného na příslušném stavebním pozemku
- při zpracování projektové dokumentace je uvažována únosnost základové spáry 0,20 MPa
- při odlišných základových poměrech je nutné přehodnotit způsob založení a dimenze základů přizpůsobit konkrétním základovým poměrům
- základová spára je navržena pro II. teplotní pásmo v hloubce min. 900 mm pod úrovní upraveného terénu
- výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry
- výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem
- pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (např. vhodná zemina z výkopů, štěrkopísek, stavební recyklát apod.)
- násypy budou hutněny po vrstvách tl. cca 0,3 m
- před vylitím základové desky bude provedeno ležaté kanalizační potrubí, včetně prostupů skrze základovou desku, dle výkresové dokumentace
- potrubí bude uloženo do pískového lože o tl. 100 mm
- B potrubí bude zasypáno pískem a následně štěrkopískovým polštářem, který bude pod celou vrstvou základové desky. Při hutnění je nutné dbát na položené potrubí, aby nedošlo k deformaci či poškození
- základy:
- základy jsou navrženy z prostého betonu C 16/20 do minimální nezámrzné hloubky
- před betonáží budou do štěrkového lože uloženy zemnící pásky FeZn 30/4
- při betonáži budou do základu uloženy chráničky a prostupy pro elektroinstalaci, vodu a kanalizaci – viz dokumentace jednotlivých profesí
- na základové pasy je osazeno ztracené bednění
- na ztracené bednění budou použity bednící dílce (výrobce např. KB BLOK), které budou vyztuženy ocelovými pruty R10 vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m
- svislá výztuž R10 bude zapuštěna do základových pasů nad i pod tvárnicemi
- v žádném případě nesmí hloubka založení obvodového zdiva klesnout pod minimální nezámrznou hloubku
- betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru
- podkladní deska podlahy v 1. NP:
- základovou desku tvoří prostý beton C 16/20 o mocnosti 150 mm vyztužený ocelovou KARI sítí o 6 s oky 150x150 mm přetaženou přes základové pasy
- pod základovou deskou bude štěrkopískový polštář tl. 100 mm
- případné navážky pod základovou desku je nutno hutnit na úroveň únosnosti rostlého terénu
- při betonáži je nutné brát ohled na prostupy TZB
- izolace proti zemní vlhkosti:
- na základovou desku bude natavena hydroizolační lepenka DEKBIT AL S40, která bude současně tvořit i radonovou izolaci proti radonovému riziku
- DEKBIT AL S40 nelze ve vrstvě izolace proti radonu použít jako samostatný pás
- vždy je nutné jej kombinovat s druhým asfaltovým pásem s nekovovou vložkou (např. GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT V60 S35, nebo DEKGLASS G200 S40)
- nezbytným podkladem pro návrh protiradonové izolace je protokol o měření radonu na místě stavby, na jehož podkladě jsou navrhnuta příslušná protiradonová opatření
- na styku s terénem bude vytažena min 150 mm nad úroveň upraveného terénu
- veškeré prostupy budou utěsněny proti průniku vody a radonu
Lokalita:
- Předboj, Praha-východ
vytvořeno nedávno

Barbora S., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Realizaci dostavby místní komunikace

Dobrý den,
jsem *soukromá osoba z Prahy.*
*Pro náš projekt na Praze 9 poptáváme:*
* *realizaci dostavby místní komunikace*
* *termín:* do konce roku 2016
* *specifikace:*
** v rodinné zástavbě s napojením na stávající komunikaci
** s napojením na stávající komunikaci
** odtěžení výkopu a ukládka na skládku, včetně jejího uložení: 250 m3 (v již načechraném stavu)
** konstrukce vozovky (dle TP 170 - vozovka D1-D1-1-VI-PIII):
** dlažba betonová tl. 80 mm DL tl. 80 mm (typ dlažby: BEST BEATON šedá)
- hrubé drcené kamenivo HDK 4-8 mm tl. 40 mm
- vrstva drcené kamenivo s frakci 16-32 mm
- betonový recyklát tl 150 mm
- obruby typ: BEST-MONO I (170 bm)
- 5x svislé dopravní značení
- 2x vodorovné dopravní značení
- 2x nájezdový retardér (začátek a konec cesty)
- záruka za zákona 5 let na dílo.
Prosíme o vypracování cenové nabídky a zaslání e-mailem.
Děkuji.
vytvořeno nedávno

Ivan L., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Dodání a pokládku zámkové dlažby, 64 m2

Zámkovou dlažbu
Popis:
- poptáváme především dodávku zámkové dlažby (46+18 m2) tj. dlažbu včetně dopravy, včetně složení na pozemek hydraulickou rukou z asfaltové silnice
- v případě zájmu poptáváme i pokládku (46 m2), tj. pokládka dlažby včetně dodávky ložné vrstvy, uhutnění, spárování (stávající podklad je uhutněný betonový recyklát v tl. 0,5 m)
Rozsah dodávky:
- 46 m2 pojízdné dlažby do 3,5 t (min. tl 6 cm) - případně montáž
- 18 m2 pochozí dlažby (terasa - min. tl 4 cm)- bez montáže
Typ dlažby:
- dlažba pravidelných tvarů (obdelník, čtverec), konkrétní řada není specifikována (dle výhodnější ceny)
- požadavky máme pouze na barvu (obecně antracit, černá, případně bílo-černá viz jednotlivý výrobci níže), možno navrhnout i jiného výrobce dle možností dodavatele
Barvy:
- Semmelrock - barva: bíločerná nebo antracit
- Best - barva: COLORMIX EBEN
- Diton - barva: MARMO
- Presbeton - barva: colormix Piano
Lokalita:
- Újezd nad Lesy, Praha 9

vytvořeno nedávno

Daniel S., Praha-východ (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Pokládku betonové dlažby, cca 150 m2

Stavební práce
Popis:
- potřebovali bychom položit betonovou dlažbu
- jde o položení naprosté nové dlažby k domu
- část zemní práce už byla udělaná
- nabídka může zahrnovat cenu pouze za práci, materiál muže dodat my
- připadne nějaké jejich kombinace (dodání betonu / štěrku / kačírku)
- samotná dlažba a její doplňky jsou již připraveny na pozemku mimo budoucí zpevněné plochy
V realizaci by mělo byt zahnuté:
- dočištění výkopu po bagru a finální zarovnání před dalšími pracemi
- zhutnění podkladové zeminy
- příprava 1 vrstvy podkladového štěrku (recyklátu) a její zhutnění
- osazení 20 m obrubníků, z toho 15 metrů je obrubník pro kačírek kolem domu
- osazení 45 m palisád pro vytvoření vstupu do domu a terasy
- vylití třech základových patiček v terase (možno použit beton z osazování obrubníků)
- příprava 2 vrstev podkladového štěrku (recyklátu) a její zhutnění
- příprava finální vrstvy jemného štěrku pro pokládku dlažby
- samotná pokládka dlažby
- jedná se o dlažbu rozměrů od 20 x 40 cm do 60 x 40 cm
- zasípaní části obvodu domu kačírku
Rozsah prací:
- 20 m obrubníků
- 45 m palisáda na vytvoření 2 schodů pro vstup do domu a terasu
- 45 m2 terasy s velkosti kufru 30 cm
- 70 m2 parkování vozidel s velkosti kufru 35 cm
- 35 m2 ostatní zpevněné plochy s kufrem 25 cm
- na všech plochách je stejná dlažba
Lokalita:
- Nupaky
vytvořeno nedávno

Lukáš K., Praha-východ (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Štěrkopísek pro zásyp základů, 50 m3

Stavební materiál
Popis:
- sháním dodání štěrkopísku pro zásyp mezi základové pasy
- pod betonovou desku pro základy
- nabídnětě šterkopísek, betonový recyklát, apod.
Množství:
- cca 50 m3
Lokalita:
- Svojetice